Polityka Prywatności
Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych przyjętych przez First Class Ireneusz Wruka z siedzibą w Zabagnie 13, 83-115 Swarożyn, który jest administratorem danych.
Dokument ten jest wyrazem dbałości o prawa naszych indywidualnych klientów i dostawców, jak również spełnieniem obowiązku informacyjnego, wynikającego z aktualnych regulacji prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych.
W celu umożliwienia dostarczania Państwu jak najlepszej jakości usług w ramach prowadzonej działalności, a także w celu prawidłowego i profesjonalnego ich wykonywania, będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nazwa podmiotu, nr NIP, adres siedziby, adres do korespondencji, numer telefonu, faksu oraz adres e-mail. Są to dane, które podali Nam Państwo w celu przygotowania oferty bądź złożenia zamówienia w formie papierowej lub elektronicznej oraz dostępu do serwisu internetowego. Podanie danych osobowych było i jest dobrowolne.
W przypadku podania w zgłoszeniu lub umowie takich danych, będziemy przetwarzali również dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu faksu oraz adres e-mail zakładu pracy, osoby dokonującej zamówienia i osoby wskazanej do kontaktów w sprawach realizacji zamówień.

Zapewniamy, że przekazane Nam dane osobowe są u Nas bezpieczne.
Informujemy, że zachowujemy w tajemnicy dane firm i osób korzystających z naszych usług oraz nie ujawniamy treści korespondencji i tematów rozmów dotyczących współpracy.
Informujemy ponadto, iż od dnia 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Tą drogą informujemy Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych przez Państwa w związku z korzystaniem z naszych usług w ramach prowadzonej działalności jest Ireneusz Wruka właściciel przez First Class Ireneusz Wruka z siedzibą w Zabagnie 13, kod: 83-115 Swarożyn, numer NIP: 5922025672.

2. Nasze dane kontaktowe:
First Class Ireneusz Wruka, Zabagno 13, 83-115 Swarożyn
e-mail: sklep@mojezwierzeta.pl
tel.: +48 790 228 638
Informujemy, że mogą się Państwo z Nami kontaktować drogą elektroniczną poprzez e-mail, tradycyjną oraz telefonicznie.

3. Danymi osobowymi jakie będą przez Nas przetwarzane są Państwa: imię, nazwisko, nazwa podmiotu, nr NIP, adres siedziby oraz adres do korespondencji jako dane obowiązkowe oraz numer telefonu, adres e-mail. Są to dane osobowe, które podają Nam Państwo w celu przygotowania oferty lub złożenia zamówienia. Przedmiotowe dane osobowe będziemy przetwarzali przede wszystkim w celu wykonania usług, sprzedaży produktów oraz wystawianie wszelkiej dokumentacji dot. realizacji zamówień.
Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO -, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Wskazane dane osobowe będą przez Nas przetwarzane również w celu wykonania ciążących na Nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie Faktur VAT oraz dokumentów księgowych, prowadzenie postępowania reklamacyjnego, sprawozdawczości dla GUS, itp.
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać w czasie: wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury, oraz w czasie, w którym obowiązujące przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przechowywania danych np. dane podatkowe.
Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych we wskazanym wyżej celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze.
Podane dane osobowe będą przez Nas przetwarzane również w celu dochodzenia roszczeń.
Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych we wskazanym wyżej celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4. Podanie przez Państwa obowiązkowych danych osobowych jest niezbędne celem zrealizowania usług lub podjęcia przez Nas działań, na Państwa życzenie przed jej zawarciem w celu np. przygotowania treści oferty szczegółowej. Dane przedmiotowe niezbędne są również w celu wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych, ponieważ bez podania danych obowiązkowych, nie będziemy mogli zrealizować zamówienia usług ani tez dokonać rozliczenia księgowo podatkowego.
Państwa dane osobowe są przez Nas przetwarzane w celu prawidłowego i profesjonalnego wykonania zamówionej usługi, a także do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy m.in. do wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych w związku z wykonaną usługą, kontaktu z Państwem lub wskazanym Państwa przedstawicielem, informowania Państwa o wykonaniu usługi oraz ewentualnych zmianach, terminach i zakresu wykonania usługi.
Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe również w celu wypełnienia obowiązków prawnych, nałożonych obowiązującymi przepisami prawa oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez Nas realizowanych.

5. Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie m.in. naszym podwykonawcom: obsłudze księgowej na podstawie zawartej umowy powierzenia, operatorom pocztowym, dostawcom usług IT i poczty elektronicznej, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa np. urząd skarbowy, sądy lub prokuratury, jeżeli organy te wystąpią ze stosownym żądaniem mającym oparcie w przepisach prawa.

6. Mają Państwo prawo do żądania od Nas dostępu do podanych Nam danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także do przenoszenia swoich danych osobowych oraz ich usunięcia.
W każdym wypadku mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez Nas podanych Nam przez Państwa danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego.

7. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania przez Nas dotyczących Państwa danych osobowych, gdy dane te przetwarzane są w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych oraz, gdy dane osobowe przetwarzane są ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na tych podstawach. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu administratorowi danych nie wolno będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo to można wykonać wysyłając na adres Naszej siedziby lub adres e-mail stosowny sprzeciw.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Nas przez okres trwania zawartej z Nami umowy w celu wykonania usługi oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązków prawnych na Nas ciążących. Po zakończeniu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa m.in. obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych, czyli okres 5 letni.

Administrator danych